Varsity vs Orange Glen 10/12/2012 Rcate - raustin@ucsd.edu